How to work with problem solving exercises

This is the pupils from Denmark's solution, to how it is best to work with problem solving tasks.
Click on the page to open.
Here are the pupils from Wales' solution, to how it is best to work with problem solving tasks.

                          Here are some Polish solution when solving Maths text tasks.

      MATEMATYCZNE ZADANIA 

                     TESKSTOWE

Zadania tekstowe sprawiają większości uczniom duże problemy.                                   

Podczas rozwiązywania zadań tekstowych zawsze bardzo uważnie, kilkakrotnie czytaj treść zadania.                                                    

Poniżej przedstawiamy etapy rozwiązywania zadań matematycznych stosowane na lekcjach matematyki w polskich szkołach:                    

1. Zrozumienie zadania :

-odczytanie głośno tekstu,

-samodzielne ciche czytanie treści zadania,

-opowiadanie zadania,

-ilustrowanie zadania.

2. Układanie planu rozwiązania – wyłonienie odpowiedniego pomysłu.

3. Wykonanie planu – zapis formuły arytmetycznej lub algebraicznej.

4. Sprawdzenie wyniku i refleksja nad rozwiązaniem.

                MATHS

                    TEXT TASK

The textual tasks are the most problematic for all students.

When solving text tasks, always read very carefully, several times the content of the task.

Here are some stages of solving mathematical problems used in Polish schools:

1. Understanding the task:

 - read the text aloud,

- read the task silently again,

 - retell a task,

- illustrate the task.

2. Making the solution plan - choose the right idea.

3. Calculating on the basis of the plan - write an arithmetic or algebraic formula.

4. Checking the result and reflection on the solution.